Услуги

Доставка на електроенергия

Основната дейност на МОСТ ЕНЕРДЖИ АД е в областта на търговията с активна електрическа енергия - внос, износ, транзит

  • Дружеството сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени от производители и от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия или от балансиращия пазар
  • Като регистриран търговец на електрическа енергия на свободния пазар, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД извършва продажба на електрическа енергия на крайни клиенти на основата на договори за доставка на електрическа енергия .
  • МОСТ ЕНЕРДЖИ АД издава единна фактура, включваща както разходите за нетна активна електрическа енергия, така и разходите за мрежови услуги- достъп до и пренос през електроразпределителната и електропреносната мрежа.