Пазар

detail-img

ПАЗАРЕН МОДЕЛ

На свободния пазар на електрическа енергия на потребителите имат неограничена възможност за избор на доставчик. Свободната  конкуренция между участниците на пазара резултира в повишаване на  качеството на предлаганите услуги, подобряване на сигурността на снабдяването и оптимизиране на  цената на енергията. Свободният пазар на електрическа енергия в България е изграден въз основа на  модела на двустранни договори и балансиращ пазар:

  • Потребителите сключват договори за доставка на електрическа енергия според прогнозни графици, отразяващи очакваната консумация.
  • Производителите произвеждат договорираните количества.
  • При несъответствие между заявените количества и действителната консумация или производство, се активира пазарът на балансираща енергия.
  • Пазарът на балансираща енергия урежда разликите между предварително заявените и действително консумираните или генерирани  количества електрическа енергия, наричани «небаланси»:
    • „Небаланс” е разликата между количествата произведена енергия и количествата по графиците съгласно сключените договори
    • „Отрицателен небаланс“ (недостиг) е, когато количеството електрическа енергия по прогнозния график е по-голямо от произведеното количеството електрическа енергия
    • „Положителен небаланс“  (излишък) е, когато количеството електрическа енергия по прогнозния график е по-малко от произведеното количеството електрическа енергия