Балансиране

detail-img

НОВИ ЧЛЕНОВЕ

index.html:115

 • Новият член отправя молба до Координатора, която съдържа данни за:
  • юридическото лице
  • настоящият му координатор
  • желаната дата за присъединяване към групата, но не по-рано от 30 календарни дни след изпращане на молбата за участие в групата
  • почасови данни за прогнозираната и реално произведена енергия за последния календарен месец
 • При съгласие на Координатора, Новият член подава:  
  • Заявление с данни за обектите, типовете електромери за търговско измерване на количеството произведена електрическа енергия, фабрични номера и идентификационни кодове, друга техническа информация
  • Информация за количеството произведена електрическа енергия помесечно за предходната календарна година
  • Декларация от предходния координатор на балансираща група или ЕСО, удостоверяваща отсъствието на  финансови задължения и финансови претенции към съответния координатор или ЕСО
  • Декларация за съгласие за участие в балансираща група с координатор „Мост Енерджи” АД
 • В рамките на 10 дни от получаване на заявлението, следва да бъде сключен договор за участие в балансиращата група между Координатора и Новия член. Датата на присъединяване към групата е първо число на календарния месец, след представяне на всички необходими документи
 • Координаторът изпраща известие до съответния мрежови оператор за Новия член със съответната информация