Балансиране

detail-img

ОСПОРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ

 • Координаторът изготвя и изпраща месечната справка до 5 работни дни след края на отчетния период, която членовете на групата имат права да оспорят в срок от два работни дни от получаването
 • Член на групата може да оспори месечната справка, прилагайки необходимите документи
  • справки
  • показания на електромери
  • обменна информация с електроенергийния системен оператор, др.
 • При наличие на спор в срока за плащане по фактурите, страните заплащат реално дължимите суми
 • В случай на незавършване на спора в срока за заплащане, страната която дължи изпада в забава, като за периода на забава се дължи лихва
 • За всеки отделен случай страните могат да се договорят за друго.