Балансиране

detail-img

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИ

 • Цел:  нетиране на небалансите на членовете и смекчаване на икономическия ефект от цените на балансиращата енергия
 • Координаторът изчислява вътрешно груповата агрегация на енергийните излишък и недостиг, на база данни от ЕСО за почасовото производство на всеки член на групата
 • Координаторът закупува количествата енергиен излишък, съгласно сетълмента за производителите – членове на групата по цена определена от него и ги продава на ЕСО по цена за излишък на балансиращия пазар
 • Количества енергиен недостиг съгласно сетълмента за производители – членове, координаторът закупува от ЕСО по цена за недостиг на балансиращия пазар и ги продава по цена определена от него
 • На база направени разходи и изчислена вътрешно групова агрегация, координаторът определя разходи за недостиг на MWh и разходи за излишък на MWh
 • За възстановяване на присъщите разходи на координатора за сформиране, управление и администриране на КБГ, както и за изработване и поддръжка на софтуерно приложение към програмата за администриране на графици, координаторът може да определи сума в % от спестяването на групата, като % се уговаря индивидуално с всеки участник
 • Определянето на количествата, коефициентите и цените за небаланси се извършва помесечно
 • Цена за доставка по чл.62, ал.6 от Правила за търговия с електрическа енергия:
  За осигуряване максимална прозрачност при формиране на цената на електрическата енергия за съответния месец, за клиентите с прекратен договор за доставка на електрическа енергия, останали в балансиращата група на координатора Мост Енерджи АД, до избор на нов доставчик или до преминаването им в балансиращата група на доставчик от последна инстанция разработихме формула, обвързана с почасовите цени на пазара Ден напред на Българската независима енергийна борса. Същата позволява прозрачно калкулиране и бързо и ефективно контролиране на нейното правилно образуване, тъй като елементите ѝ са публично достъпни. Цената, се изчислява по следната формула:
  Цсрц = Цпдн*(1 + Кд)
  където:
  Цсрц – средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;
  Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред на БНЕБ за съответния час, в лв./MWh;
  Кд – компонента за дейността доставка на електрическа енергия, в % и e в размер от 30 на сто.