Балансиране

detail-img

ГРАФИЦИ

  • Процедурите по известяване, валидиране и регистриране на графици за производство/потребление и утвърждаване на графиците са регламентирани в глава шеста на ПТЕЕ
  • За целите на балансирането и управлението на балансиращата група, Координаторът използва данни предоставени от собствениците на средствата за търговско измерване за заявените и измерени количества електрическа енергия за всеки член на групата и данни от ЕСО за дневните и обобщени извлечения за сетълмент на групата
  • За целите на отчитане, валидиране и предоставяне на данни от ЕСО  на координатора и изготвяне на сетълмент, членовете попълват приложения към
  • Заявлението за участие, в което се посочват данни указани в инструкция за регистрация на пазара на балансиращата енергия (кодов номер на търговски участник, точка на присъединяване и т.н.)
  • При не измерване, неправилно и/или неточно измерване на електрическата енергия, координаторът извършва повторен сетълмент