Балансиране

detail-img

КООРДИНАТОР НА БГ

  • Координаторът на балансираща група е нов пазарен субект по ЗЕ и ПТТЕ, лицензиран търговец на електрическа енергия, обединяващ множество крайни потребители и/или производители на електрическа енергия и изготвящ  от тяхно име заявки или прогнозни графици за необходимото им или планирано за производство количество електрическа енергия. Целта е да се оптимизират излишъка или недостига по предоставените графици към администратора на съответната мрежа, с общо наименование "НЕБАЛАНСИ” - функция от ограничените възможности на всеки отделен потребител или производител сам да прогнозира с добра точност количествата електрическа енергия
  • Стандартната балансираща група включва регистрирани търговци, производители, потребители, представлявани и администрирани от координатор, който сключва договор с независимият преносен оператор
  • Комбинираната балансираща група включва производители на електрическа енергия  от ВЕИ  и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, като последните не са  ограничени от териториалното си разположение и сключения договор за изкупване.
  • Координатор на стандартна и комбинирана балансираща група може да бъде пазарен участник, притежаващ лицензия за производство или търговия с електрическа енергия и отговарящ на стандартни условия за надеждност и финансова стабилност.

След доказване на техническа и ресурсна обезпеченост пред ДКЕВР, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД получи разширение на лиценза, необходимо за придобиване на правата и задълженията на  координатор на стандартна и комбинирана балансираща група.