Балансиране

detail-img

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • Членовете на БГ прехвърлят отговорността за балансиране на координатора и подават прогнозни графици
  • Координаторът приема, обработва и администрира прогнозните графици на членовете
  • Координаторът отговаря за небалансите на членовете в групата и за вътрешното агрегиране на небалансите в групата
  • Координаторът предоставя информация на членовете за участие в общия небаланс на групата
  • Координаторът издава и изпраща фактура за извършените разходи за излишък и недостиг
  • Координаторът поддържа комуникационно оборудване и средства за обмен на информация