Балансиране

detail-img

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИ

  • Цел:  нетиране на небалансите на членовете и смекчаване на икономическия ефект от цените на балансиращата енергия
  • Координаторът изчислява вътрешно груповата агрегация на енергийните излишък и недостиг, на база данни от ЕСО за почасовото производство на всеки член на групата
  • Координаторът закупува количествата енергиен излишък, съгласно сетълмента за производителите – членове на групата, от Обществения доставчик, по цена определена от него и ги продава на ЕСО по цена за излишък на балансиращия пазар
  • Количества енергиен недостиг съгласно сетълмента за производители – членове, координаторът закупува от ЕСО по цена за недостиг на балансиращия пазар и ги продава на Обществения доставчик по цена определена от него
  • На база направени разходи и изчислена вътрешно групова агрегация, координаторът определя разходи за недостиг на MWh и разходи за излишък на MWh
  • За възстановяване на присъщите разходи на координатора за сформиране, управление и администриране на КБГ, както и за изработване и поддръжка на софтуерно приложение към програмата за администриране на графици, координаторът може да определи сума в % от спестяването на групата, като % се уговаря индивидуално с всеки участник
  • Определянето на количествата, коефициентите и цените за небаланси се извършва помесечно